Skip Navigation LinksMobilność naukowa i edukacyjna na UW

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Baza ofert Euraxess | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ​​​| Europejska Karta Naukowca i Kodeks​ | Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych |  Biuro Obsługi Badań​ | ​Biuro Współpracy z Zagranicą​ | Biuro Wspomagania Rozwoju UW | Wymiana pracowników administracyjnych (Erasmus training)
ENGLISH VERSION​

​​​​​​​​

Witryna "Mobilność naukowa i edukacyjna na UW" gromadzi informacje na temat programów i projektów  finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, które umożliwiają wyjazdy naszym studentom i nauczycielom akademickim w celu odbycia staży lub wykonania badań naukowych oraz przyjazdy naukowców i studentów z zagranicy. Zawiera ona informacje o projektach i programach dotyczących mobilności, obsługiwanych przez cztery biura centralne Uniwersytetu Warszawskiego, tj. Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, Biuro Obsługi Badań, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Wspomagania Rozwoju UW. 

Przedstawioną ofertę dotyczącą możliwości finansowania mobilności można sortować wg głównych kryteriów, tj. adresatów, działalności (badania, edukacja), opcji "wyjazd" i "przyjazd", nazwy programu, krótkiego opisu, nazwy Biura, które obsługuje dany program lub projekt. W załączonych plikach pdf znajdują się dodatkowe informacje dot., m.in. czasu trwania wyjazdu, osoby do kontaktu, linków do konkursów etc.

Dodatkowo zostały zamieszczone łącza do bazy ofert pracy i stypendiów europejskich na portalu EURAXESS, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stypendiów Fulbrighta, stypendiów DAAD oraz oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dot. mobilności) ze środków Prorektora ds.  naukowych​ oraz link do bazy ofert szkoleniowych dla pracowników administracyjnych​ (wymiany pracowników w ramach programu ERASMUS+). ​

Prosimy o przesyłanie uwag/komentarzy dotyczących witryny na adres: hr.mobility@adm.uw.edu.pl. ​ 

 

Adresaci
  
  
  
  
  
  
Krótki opis
  
  
  
  
  
Osoby ze stopniem dr, Naukowcy z zagranicyTakNieTakTakThe AXA Fellowships
Stypendia dla wybitnych naukowców (dr+max. 5 lat) prowadz. nowatorskie badania poświęcone globalnym wyzwaniom społ. dot. życia i zdrowia, danych i technologii, klimatu i środowiska oraz ekonomii i ubezpieczeń. Wys. grantów: do 125 000 euro na 24 mies.
Axa Research FundAXA research Fund.pdf
  
Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB)BMPB, A. Demner, tel. 5524201, Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicy, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakTakHoryzont Europa, Granty Europejskiej Rady ds. badań Naukowych
ERC Starting Grants (2-7 lat po doktoracie), ERC Consolidator Grants (7-12 lat po doktoracie), ERC Advanced Grants (wybitny dorobek naukowy z ostatnich 10 lat); do 60 mies., 1,5-3,5 mln euro
Unia EuropejskaBMPB_ERC_HE.pdf
  
Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB)BMPB, D. Pustuła, tel. 5524214, Diana.Pustula@adm.uw.edu.pl, I. Dranka, tel. 55 20743, Izabela.Dranka@adm.uw.edu.pl
Doktoranci, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakNieETIUDA
Stypendia doktorskie dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora i mających otwarty przewód doktorski
Narodowe Centrum NaukiBOB_Etiuda.pdf
  
Biuro Obsługi Badańhttp://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Osoby ze stopniem dr, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakNieSonatina
Prowadzenie badań w polskich jednostkach naukowych oraz realizacja staży w zagranicznych renomowanych ośrodkach naukowych
Narodowe Centrum NaukiBOB_Sonatina.pdf
  
Biuro Obsługi Badańhttp://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Doktoranci, Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakInterdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (POWER)
Projekty zakładają tworzenie i realizację: interdyscyplinarnych programów doktoranckich; międzynarodowych programów studiów doktoranckich; programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa

Unia Europejska i budżet państwa, wkład własny 3%BWR_DR.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW, bwr@uw.edu.pl
Osoby ze stopniem dr, Naukowcy z zagranicyTakNieTakTakFirst team (POIR)
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów i zachęcenie do powrotu do kraju naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej
FNP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)BWR_FirstTeam.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Osoby ze stopniem dr, Naukowcy z zagranicyTakNieTakTakHoming (POIR)
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości).
FNP (POIR)BWR_Homing.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Doktoranci, Osoby ze stopniem drNieTakTakNiePodniesienie kompetencji kadry dydaktycznej (POWER)
Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych.
Unia Europejska i budżet państwa, wkład własny 3%BWR_KADRA.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW, bwr@uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicy, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakTakMiędzynarodowe Agendy Badawcze
Adresatami programu MAB są wybitni naukowcy Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych.
FNP (POIR)BWR_MAB.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr@uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Naukowcy z zagranicyNieTakTakTakMiędzynarodowe Programy Kształcenia (POWER)
Realizacja programów kształcenia w językach obcych; międzynarodowych  programów  studiów, międzynarodowych  szkół  letnich; włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
Unia Europejska i budżet państwa, wkład własny 3%BWR_MPK.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW, bwr@uw.edu.pl
Studenci na poziomi licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof.TakTakTakNieNAWA, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego poprzez programy stypendialne w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i z zagranicy, w tym pochodzących spoza UE.
Unia Europejska i budżet państwa, wkład własny 3%BWR_NAWA.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr@uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Naukowcy z zagranicyTakTakTakNieNAWA2, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, tworzenie sieci współpracy akademickiej, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy.
Unia Europejska i budżet państwaBWR_NAWA2.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr@uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Naukowcy z zagranicyNieTakTakNieNowe programy kształcenia (POWER)
Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Unia Europejska, budżet państwa, wkład własny 3%BWR_NPK.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. wspomagania rozwoju, bwr@uw.edu.pl 
Studenci na poziomi licencjackim, Studenci na poziomie magisterskimTakTakTakNieNajlepsi z najlepszych  (POWER)
Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
Unia Europejska,  budżet państwaBWR_NzN.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr@uw.edu.pl
Osoby ze stopniem dr, Naukowcy z zagranicyTakNieNieTakPOWROTY (POIR)
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach projektów o charakterze staży podoktorskich młodych doktorów z całego świata, powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.
FNP (POIR)BWR_Powroty.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Studenci na poziomi licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicyNieTakTakNieStudiujesz? Praktykuj! (POWER)
S?P! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.
Unia Europejska i budżet państwaBWR_SP.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW, bwr@uw.edu.pl 
Studenci na poziomi licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicy, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakTakTEAM-TECH Core Facility Plus (POIR)
Celem programu TEAM-TECH Core Facility Plus jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej,
FNP (POIR)BWR_TEAM TECH_Core Facility Plus.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW, bwr.fnp@uw.edu.pl
Osoby ze stopniem dr, Naukowcy z zagranicyTakNieTakTakTEAM (POIR)
Celem jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w PL, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
FNP (POIR)BWR_TEAM.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicy, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakTakTEAM-TECH (POIR)
Celem jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, w realizowaniu usług badawczych, obsłudze urządzeń bad. na rzecz biznesu.
FNP (POIR)BWR_TEAM-TECH.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Studenci na poziomi licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicy, Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakNieTakTakTEAM-TECH Core Facility (POIR)
Celem jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac bad.do praktyki gospodarczej, w realizowaniu usług bad.,obsłudze urządzeń bad. na rzecz odbiorców biznesowych
FNP (POIR)BWR_TEAM-TECH_Core Facility.pdf
  
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UWBiuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr.fnp@uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakInne stypendia, np. DAAD, Fulbright, Fundusz Wyszehradzki, stypendia uczelni zagranicznych
Mobilność, działalność naukowa i badawcza, wszystkie dziedziny. Informacje:
http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow/
http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow/
http://bwz.uw.edu.pl/dla-pracownikow/
W zależności od programuBWZ inne.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąBiuro Współpracy z Zagranicą: international@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyNieTakTakTakErasmus+Akcja 1: Mobilność KA107
Mobilność studentów, doktorantów i pracowników: możliwość podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w krajach pozaunijnych i poza EOG (bez Turcji, Macedonii Pn i Serbii).
Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie
Unia EuropejskaBWZ KA107.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąJoanna Wiszniewska: Joanna.Wiszniewska@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakIndywidualne stypendia rządowe NAWA
Mobilność studentów, doktorantów i pracowników na studia częściowe, staże naukowe, kursy językowe, kwerendy biblioteczne. Wszystkie dziedziny nauki. Szczegóły na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): www.nawa.gov.pl
fundusze rządoweBWZ RZAD.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąBiuro Współpracy z Zagranicą: international@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakUmowy bilateralne  o bezpośredniej współpracy ogólnouczelniane
Mobilność studentów, doktorantów i pracowników; dziedziny nauki określone w umowach; wyjazdy na studia częściowe na 1 lub 2 semestry; wyjazdy na staże badawcze zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z uczelnią zagraniczną.
Finansowanie częściowe (najczęściej zwolnienie z opłaty za kształcenie)BWZ_BILAT.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąBiuro Współpracy z Zagranicą: international@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyNieTakTakTakErasmus+ Akcja 1: Mobilność KA103
Mobilność studentów, doktorantów i pracowników: możliwość podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w krajach UE i EOG (+ Turcja, Macedonia Pn, Serbia); wyjazdy studentów na studia częściowe (1-2 semestry), praktyki; wyjazdy pracowników.
Unia EuropejskaBWZ_ERASMUS.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąMonika Satała (Monika.Satala@adm.uw.edu.pl) - wyjazdy studentów; Klementyna Kielak (Klementyna.Kielak@adm.uw.edu.pl) - przyjazdy studentów; Sybilla Marinkovic (Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl) - pracownicy
Studenci na poziomie licencjackim, Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, DoktoranciNieTakTakNieErasmus+ PO WER
PO WER Mobilność studentów niepełnosprawnych i  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studia i/ lub praktyka
Unia EuropejskaBWZ_POWER_fiszka.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąMonika Satała: Monika.Satala@adm.uw.edu.pl
Instytucje prowadzące badania naukowe (granty instytucjonalne)TakTakTakTakErasmus+ Akcja 2
Współpraca partnerska na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - realizacja międzynarodowych projektów partnerskich, np. Partnerstwa strategiczne, Budowanie potencjału.
Unia EuropejskaBWZ_Projekty A2.pdf
  
Biuro Współpracy z ZagranicąJoanna Wiszniewska: Joanna.Wiszniewska@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie magisterskim, Studenci z zagranicy, Mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym, Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakEuropean Cooperation in Science and Technology (COST)
Program COST - tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Środki na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, wymianę naukowej, innye działania networkingowych.
COST, Horyzont EuropaCOST.pdf
  
Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB)BMPB, Bartosz Brach tel.: 55 24215, Bartosz.Brach@adm.uw.edu.pl
Doktoranci, Osoby ze stopniem dr, Osoby z tytułem prof., Naukowcy z zagranicyTakTakTakTakEMBO funding for research careers
EMBO zapewnia wsparcie dla nauk przyrodniczych w Europie i poza nią. EMBO wspiera naukowców, tworząc różnego rodzaju programy, a także wspomaga organizację konferencji, szkoleń oraz działania sieciowe.
program finansowany przez kraje członkowskie EMBOEMBO 2022 p.pdf
  
Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB)BMPB, A. Demner, tel. 5524201, Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Studenci na poziomie licencjackimTakTakTakTak
HE_ERC grants.pdf
  
1 - 30Dalej
Baza ofert Euraxess | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ​​​| Europejska Karta Naukowca i Kodeks​ | Biuro Obsługi Badań​ | ​Biuro Współpracy z Zagranicą​